Vemdalsskalets Vägförenings årsstämma 2024-03-29
Förslag till DAGORDNING
1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Godkännande av dagordning
5. Godkännande av kallelse. Utskickad 14 dagar innan stämman i enlighet med stadgarna
6. Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
7. Revisionsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
9a. Motion från Omi Söderlund Mohammar
10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
11. Fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
12. Val av styrelse och suppleanter, mandattid två år, samt utseende av ordförande för ett år
13. Val av revisorer och suppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor/ Övrigt som inte innefattar beslut
16. Meddelande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighållande för medlemmarna.
Protokollet skall vara justerat till den 2024-04-12 och därefter finnas tillgängligt på hemsidan samt Härjedalens Ekonomi
17. Avtackning
18. Avslutning