Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Kategori: Övrigt Sida 1 av 2

VÄLKOMSTBREV

VÄLKOMSTBREV

Välkommen som medlem i Vemdalsskalets vägförening.

Föreningen har till uppgift att tillvarata fastighetsägares och verksamma näringsidkares behov av vägar inom området och ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter. Med detta välkomstbrev vill vi berätta lite för dig som ny medlem om vart du kan vända dig i olika frågor som kan uppstå.

Hemsidan

Vägföreningen har en hemsida https://www.vskvag.se/ Där finns information om stadgar, andelstal, föreningsstämmor, väghållning, snöröjning, mm.

Facebook

Vägföreningen har en FB-sida https://www.facebook.com/groups/2443541169305688/permalink/2984404385219361/ Där finns information om aktuella händelser och arbeten. Observera att denna sida inte är till för att komma i kontakt med vägfogde eller styrelse.

Årsstämma

Runt påsk varje år hålls föreningens årsstämma som alla medlemmar får en kallelse till och där alla kan göra sin stämma hörd och/eller skicka in motioner till. Kallelser, stämmomaterial och protokoll från de senaste stämmorna finns tillgängliga på hemsidan.

Medlemsavgifter

Enligt Lagen om enskilda vägar är alla fastigheter inom området obligatoriskt anslutna till vägföreningen. Alla fastigheter som ansluts får betala en inträdesavgift till förenigen för att börja nyttja vägnätet i området.
Årsavgiften beslutas av årsstämman och faktureras en gång per år. Det utgår avgift för både bebyggd och obebyggd fastighet, men dessa skiljer sig åt. Fastigheten övergår från obebyggd till bebyggd fastighet i samband med att vägföreningen får information från kommunen över inkomna bygglovsärenden. Det är fastighetsägarens ansvar att informera vägföreningen om det byggs flera av varandra oberoende hus eller lägenheter, om fastigheten används som permanentboende eller om fastigheten inte ska klassas som bebyggd fastighet.
Vägföreningen utför regelbunden inventering vilket också kan utgöra underlag för förändrat andelstal.

SNÖRÖJNING,

se hemsidan för mer detaljerad information https://www.vskvag.se/praktiska-ting/

Alla bebyggda fastigheter får sin infart snöröjd. Snöröjningen utförs så att två bilar kan parkeras på infarten, under förutsättning att denna är utformad för detta. En fastighet med stor/lång infart har alltså endast rätt till snöröjning i den omfattningen att två bilar kan komma in från stugvägen.

Snöröjning av vägar sker så snart det fallit eller drivit viss mängd snö. Snöröjning av infarter sker efter att vägarna har snöröjts färdigt. Detta innebär att infarter oftast röjs tidigast dag 2. Vid ihållande snöfall så prioriteras vägarna och infarterna snöröjs med ett drag och finputs/städning sker då när snöfallet upphört.

Snöröjning av infarter ingår inte i föreningens lantmäteriförrättning. Vid stämman 2022 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur snöröjningen av infarter skall fungera i framtiden. Arbetsgruppen redovisar vid stämman 2023.

Snöröjning vid ihållande snöfall

  •  Huvudvägar Vid stora snömängder prioriteras enbart dessa

Infarter skottas i två steg:

  •  Grovröjning” av infarter dvs. endast del av infart
  •  ”Finputsning” av infarterna

Infarter snöröjs av traktor med snöblad. Detta innebär att infarten måste vara bred nog, fyra meter, för att traktorn ska kunna köra in och att det finns plats dit traktorn kan trycka den snö som plogas. Det är också viktigt att såväl hinder som plats för snöupplag skyltas tydligt så att snöröjaren kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Snöröjaren ansvarar inte för skador på egendom som inte varit uppmärkt. Reflexkäppar för märkning kan köpas på de flesta byggshoppar.

Föreningen har utplacerade nio sandbehållare, välkommen att hämta sand där för din infart eller brant backe. Korsningen Ströms väg/Nedre Hovdevägen, Korsningen Ströms väg/Susannes väg, Karl XI väg vid första backen, Nils Petters väg, Karins väg – två stycken, Skalsfjällsvägen Ripfjället, Gamla Landsvägen efter Stockåbron/Stockåvallen 350, Vargfjällsvägen 9.

Infartens yta bör vara jämn och grusad. Om infarten har stenar som sticker upp och dessa skadar snöröjarens utrustning kan fastighetsägaren krävas på skadestånd.

Parkera aldrig så att räddningstjänst, snöröjare eller andra fordon inte kan komma fram.

Byggverksamhet

Vi vill göra er som skall bygga nytt uppmärksamma på att om byggnadsarbeten utförs på er fastighet så gäller följande:
Under byggtiden måste eventuellt byggnadsmaterial, maskiner och avfallscontainrar placeras på egen tomtmark och inte på vägar eller vändplatser. Gäller även sommartid.

Om tyngre transporter ska trafikera föreningens vägar skall kontakt tas med vägfogden för en gemensam besiktning innan byggnadsarbeten/transporter sker samt efter att byggnadsarbeten/transporter skett. Detta är viktigt för att ni inte ska riskera att bli ersättningsskyldiga för eventuellt befintliga vägskador när ert bygge är slutfört.

Om nya anslutningsvägar ska utföras från er fastighet ut till föreningens väg skall vägfogden kontaktas för godkännande av anslutningspunkten. Detta är viktigt för att vi ska kunna snöröja såväl er anslutningsväg och infart som befintliga vägar.

Föreningen tar ut en slitageavgift i samband med byggnation, vilket överensstämmer med rekommendationer från ”Riksförbundet Enskilda Vägar”. Avgiften baseras på byggnationens omfattning och fastighetens nya andelstal. Avgiften bidrar till att täcka det långsiktiga underhållet av våra vägar.

Infartstrumma

När en infart byggs över befintligt dike så ska en trumma med diameter minimum 300 mm läggas ned. I vissa fall där det är diken med höga flöden kan ännu större trumma behövas. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin trumma ren från skräp och sediment. En fastighetsägare kan komma att hållas ansvarig för vägreparationskostnader som orsakats av en igentäppt infartstrumma.
Mer information, du är alltid välkommen att kontakta vägfogden 076–0667664, vagfogde@vskvag.se för råd och information!

Kontakt

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se

Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in era uppgifter, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in uppgifterna, skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

Vemdalsskalets vägförening har en ideell styrelse som löpande hanterar arbeten och ärenden. Har ni någon fråga eller har behov av att komma i kontakt med oss så nås vi på info@vskvag.se

Hjärtligt välkomna till vår förening
Hälsar styrelsen genom
ordförande Roy Hansson
och Christer, Claes, Håkan, Ingegerd, Kristina, Marcus, Roine
samt vägfogde Bo Eriksson

Årsmöte 2021

I skrivande stund har vi avverkat vår mycket märkliga stämma i Coronatider. Tack till alla medlemmar, som haft förståelse för att vi, av Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer, genomfört stämman med fullmakter.

Fullmakterna skickades in i ett glädjande stort antal. De tillsammans med styrelse, revisor och valberedning utmynnade i 133 röstberättigade.

En positiv effekt var det stora antal tack och uppmuntrande ord man skickade med, för styrelsens arbete. Det värmer oss, som ger av vår kompetens och fritid.

Även litet tips om skyltning och slyrensning för framtiden var värdefullt att få. Frågor och synpunkter som diskuterades på stämman återfinns i protokollet. Detta kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Drygt 200 medlemmar har hittills skickat in sina e-postadresser och telefonnummer. Det kommer att underlätta utskick och spara pengar. Vi hoppas att fler skickar in till info-adressen.

Den nya styrelsen består av ordförande Roy Hansson, Kristina Ed, Roine Fransson, Claes Gozzi, Ingegerd Hagelin, Marcus Norlander, Göran Söderholm och Håkan Wiklund. Tillsammans med vår vägfogde, snöröjarna och Maritta på Vemservice känner vi oss redo att gripa oss an vår uppgift med stöd av er medlemmar i föreningen.

Valberedningen – Anders Söderberg och Björn Bergman – har lyckats med att finna ledamöter från de fem zonerna. Anders är också den som framöver arbetar med vår hemsida.

Revisorerna Örjan Olsson och Carl Martinsson borgar för att föreningens ekonomi och inte minst verksamhet granskas. En viktig funktion och trygghet även för styrelsen, om vi skulle behöva råd och hjälp.

Nu går vi tillsammans framåt i det nya verksamhetsåret, alla vi 1 562 ägare.

Roy och Ingegerd

Kallelse till Årsmötet 2021

Kallelse till Vemdalsskalets vägförening GA:28 årsmöte

Styrelsen i föreningen har beslutat att hålla stämman enligt tidigare traditioner långfredagen den 2 april 2021 klockan 08.00 i hotellets konferenslokal på Vemdalsskalet. Handlingar till årsmötet såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut, budget samt motioner finns tillgänglig på hemsidan.

Se: Årsmöteshandlingar 2021

Naturligtvis följer vi myndigheternas beslut vad gäller Coronaviruset. I anslutning till att den nya pandemilagen började gälla 10 januari trädde också en ny begränsningsförordning i kraft, med striktare regler kring sammankomster mm. Riksförbundets för enskilda vägar rekommendation gällande stämmor är därför att antingen skjuta upp dessa, om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. Styrelsen beslutar att genomföra årsstämman och tillämpa § 10 enligt den tillfälliga lagen. (2020:198)

Årsmötet genomförs därför via bifogad fullmakt med viljeyttring. Vi behöver få den i retur senast den 29 mars 2021 till Vemdalsskalets vägförening, c/o Vemservice AB, Östgärdesgatan 18 B, 846 71 Vemdalen eller till info@vskvag.se

Det har inte varit helt enkelt att hitta lösningar på det problem som uppstått, men vi lutar oss mot Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer.

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in er e-postadress, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in er e-postadress, ni i mailet skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vemdalsskalets vägförening

Förrättning

Hej alla medlemmar
En del fick ett brev i fredags och andra får det nog idag angående införrättning av det nya området vid Barnbacken.
Lantmäteriet ser inga problem i det eftersom vi inte i gällande förrättning skall röja parkeringar eller tomter. Dvs vi gör fel idag.
Därför är det extra viktigt att så många som möjligt sluter upp på mötet den 12/12 och framför sin åsikt. Tvingas det nya området in så kan det bli slut på skottande av parkeringar och tomter för alla, för att vi helt enkelt inte har kapacitet eller rätt typ av maskiner för att klara av Högåsvillorna. Måste snön dessutom köras bort ifrån dess parkeringar klassas det som miljöfarligt avfall och får ej tippas vart som helst.
Styrelsen äger heller inte frågan som jag har påtalat förut, utan du som medlem måste själv eller via ombud föra talan i frågan.

Facebook

Nu finns vi även på Facebook? sök på Vemdalsskalets Vägförening

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén