VÄLKOMSTBREV

Välkommen som medlem i Vemdalsskalets vägförening.

Föreningen har till uppgift att tillvarata fastighetsägares och verksamma näringsidkares behov av vägar inom området och ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter. Med detta välkomstbrev vill vi berätta lite för dig som ny medlem om vart du kan vända dig i olika frågor som kan uppstå.

Hemsidan

Vägföreningen har en hemsida https://www.vskvag.se/ Där finns information om stadgar, andelstal, föreningsstämmor, väghållning, snöröjning, mm.

Facebook

Vägföreningen har en FB-sida https://www.facebook.com/groups/2443541169305688/permalink/2984404385219361/ Där finns information om aktuella händelser och arbeten. Observera att denna sida inte är till för att komma i kontakt med vägfogde eller styrelse.

Årsstämma

Runt påsk varje år hålls föreningens årsstämma som alla medlemmar får en kallelse till och där alla kan göra sin stämma hörd och/eller skicka in motioner till. Kallelser, stämmomaterial och protokoll från de senaste stämmorna finns tillgängliga på hemsidan.

Medlemsavgifter

Enligt Lagen om enskilda vägar är alla fastigheter inom området obligatoriskt anslutna till vägföreningen. Alla fastigheter som ansluts får betala en inträdesavgift till förenigen för att börja nyttja vägnätet i området.
Årsavgiften beslutas av årsstämman och faktureras en gång per år. Det utgår avgift för både bebyggd och obebyggd fastighet, men dessa skiljer sig åt. Fastigheten övergår från obebyggd till bebyggd fastighet i samband med att vägföreningen får information från kommunen över inkomna bygglovsärenden. Det är fastighetsägarens ansvar att informera vägföreningen om det byggs flera av varandra oberoende hus eller lägenheter, om fastigheten används som permanentboende eller om fastigheten inte ska klassas som bebyggd fastighet.
Vägföreningen utför regelbunden inventering vilket också kan utgöra underlag för förändrat andelstal.

SNÖRÖJNING,

se hemsidan för mer detaljerad information https://www.vskvag.se/praktiska-ting/

Alla bebyggda fastigheter får sin infart snöröjd. Snöröjningen utförs så att två bilar kan parkeras på infarten, under förutsättning att denna är utformad för detta. En fastighet med stor/lång infart har alltså endast rätt till snöröjning i den omfattningen att två bilar kan komma in från stugvägen.

Snöröjning av vägar sker så snart det fallit eller drivit viss mängd snö. Snöröjning av infarter sker efter att vägarna har snöröjts färdigt. Detta innebär att infarter oftast röjs tidigast dag 2. Vid ihållande snöfall så prioriteras vägarna och infarterna snöröjs med ett drag och finputs/städning sker då när snöfallet upphört.

Snöröjning av infarter ingår inte i föreningens lantmäteriförrättning. Vid stämman 2022 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur snöröjningen av infarter skall fungera i framtiden. Arbetsgruppen redovisar vid stämman 2023.

Snöröjning vid ihållande snöfall

  •  Huvudvägar Vid stora snömängder prioriteras enbart dessa

Infarter skottas i två steg:

  •  Grovröjning” av infarter dvs. endast del av infart
  •  ”Finputsning” av infarterna

Infarter snöröjs av traktor med snöblad. Detta innebär att infarten måste vara bred nog, fyra meter, för att traktorn ska kunna köra in och att det finns plats dit traktorn kan trycka den snö som plogas. Det är också viktigt att såväl hinder som plats för snöupplag skyltas tydligt så att snöröjaren kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Snöröjaren ansvarar inte för skador på egendom som inte varit uppmärkt. Reflexkäppar för märkning kan köpas på de flesta byggshoppar.

Föreningen har utplacerade nio sandbehållare, välkommen att hämta sand där för din infart eller brant backe. Korsningen Ströms väg/Nedre Hovdevägen, Korsningen Ströms väg/Susannes väg, Karl XI väg vid första backen, Nils Petters väg, Karins väg – två stycken, Skalsfjällsvägen Ripfjället, Gamla Landsvägen efter Stockåbron/Stockåvallen 350, Vargfjällsvägen 9.

Infartens yta bör vara jämn och grusad. Om infarten har stenar som sticker upp och dessa skadar snöröjarens utrustning kan fastighetsägaren krävas på skadestånd.

Parkera aldrig så att räddningstjänst, snöröjare eller andra fordon inte kan komma fram.

Byggverksamhet

Vi vill göra er som skall bygga nytt uppmärksamma på att om byggnadsarbeten utförs på er fastighet så gäller följande:
Under byggtiden måste eventuellt byggnadsmaterial, maskiner och avfallscontainrar placeras på egen tomtmark och inte på vägar eller vändplatser. Gäller även sommartid.

Om tyngre transporter ska trafikera föreningens vägar skall kontakt tas med vägfogden för en gemensam besiktning innan byggnadsarbeten/transporter sker samt efter att byggnadsarbeten/transporter skett. Detta är viktigt för att ni inte ska riskera att bli ersättningsskyldiga för eventuellt befintliga vägskador när ert bygge är slutfört.

Om nya anslutningsvägar ska utföras från er fastighet ut till föreningens väg skall vägfogden kontaktas för godkännande av anslutningspunkten. Detta är viktigt för att vi ska kunna snöröja såväl er anslutningsväg och infart som befintliga vägar.

Föreningen tar ut en slitageavgift i samband med byggnation, vilket överensstämmer med rekommendationer från ”Riksförbundet Enskilda Vägar”. Avgiften baseras på byggnationens omfattning och fastighetens nya andelstal. Avgiften bidrar till att täcka det långsiktiga underhållet av våra vägar.

Infartstrumma

När en infart byggs över befintligt dike så ska en trumma med diameter minimum 300 mm läggas ned. I vissa fall där det är diken med höga flöden kan ännu större trumma behövas. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin trumma ren från skräp och sediment. En fastighetsägare kan komma att hållas ansvarig för vägreparationskostnader som orsakats av en igentäppt infartstrumma.
Mer information, du är alltid välkommen att kontakta vägfogden 076–0667664, vagfogde@vskvag.se för råd och information!

Kontakt

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se

Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in era uppgifter, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in uppgifterna, skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

Vemdalsskalets vägförening har en ideell styrelse som löpande hanterar arbeten och ärenden. Har ni någon fråga eller har behov av att komma i kontakt med oss så nås vi på info@vskvag.se

Hjärtligt välkomna till vår förening
Hälsar styrelsen genom
ordförande Roy Hansson
och Christer, Claes, Håkan, Ingegerd, Kristina, Marcus, Roine
samt vägfogde Bo Eriksson