Protokoll fört vid Vemdalsskalets Vägförening ordinarie årsstämma 2024
Plats Vemdalsskalets Högfjällshotell
Datum 2024-03-29
157 registrerade medlemmar från föreningen
27 st fullmakter
Ca 190 personer närvarade totalt
1.
Årsstämman öppnande
Föreningen ordförande Claes Gozzi öppnade årsstämman med att hälsa alla välkomna. Claes presenterade styrelsen kort.
2.
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Till stämmans ordförande valdes Anna Fries och till sekreterare valdes Kristina Ed.
3.
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Peter Eklund och Anders Pfeifer.
4.
Godkännande av dagordningen
Stämmans ordförande önskar ändring av ordning på de sista punkterna där övriga frågor och avtackning föreslås komma efter stämmans avslutning. Dagordningen godkändes med föreslagen ändring.
5.
Godkännande av kallelse. Utskickad 14 dagar innan stämman i enlighet med stadgarna.
Kallelsen utskickad via vägfas 2024-03-15. Kallelsen utskickad via brev alternativt e-post till de som anmält detta. Mötet godkände att kallelsen skickades ut till samtliga medlemmar enligt stadgarna.
6.
Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Bilaga 1
Föreningens ordförande Claes Gozzi presenterade bokslut 2023.
Vice ordförande Christer Sjödin presenterade utförligt vad som har gjorts under året.
7.
Revisionsberättelse Bilaga 2
Revisorer Örjan Olsson och Rolf Svensk har skriftligen lämnat revisionsberättelse i underlag för årsstämman. Rolf Svensk redogjorde för revisionsberättelsen. Allt material har de inhämtat hos Härjedalens Ekonomi.
Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Mötet godkände fastställande av resultat- och balansräkningen.
8.
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 2023.
9.
Framställande från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
9a. Motion från Omi Söderlund Mohammar Bilaga 3
Stämman beslutade att godkänna styrelsens svar.

10.
Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Anders Söderberg valberedningen meddelade inga förändringar i styrelsens arvode.
Stämman godkände Anders förslag.
11.
Fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat
samt debiteringslängd.
Styrelsen föreslår 25% höjning. Stämman godkände en 25% höjning, ny avgift per andel SEK 4500.
Vice ordförande Christer motiverar och beskriver höjningen med att det är dyra tjänster föreningen har, snöröjningstjänster. De senaste åren har maskinindex stigit med 22% . Föreningen vill ha en hög kvalitet på vägarna både sommar och vintertid, det krävs en hel del underhåll varje år. Senaste höjningen var för 5 år sedan.
Nya budgetförslaget godkändes av stämman. Respektive fastighet inbetalningsavi för avgiften för vägföreningen 2024 beslutades vara utskickad och betald innan 31 maj 2024. Mötets ordförande anmälde att debiteringslängderna för 2024 finns att tillgå vid mötet och årsstämman beslutade godkänna debiteringslängden1. Avgift per andel SEK 4500.
12.
Val av styrelse och suppleanter, mandattid två år, samt utseende av ordförande för ett år.
Anders Söderberg presenterade förslag till styrelse, stämman beslutade att godkänna förslaget.
Ordförande
Claes Gozzi
1år kvar, omval som ordförande
Ledamöter
Björn Axelsson Nyval på 2 år
Titti Björk Nyval på 2 år
Kristina Ed 1 år kvar
Christer Sjödin 1 år kvar

Suppleanter
Håkan Wiklund Omval på 2 år
Roine Fransson Omval på 2 år
Krister Lind Nyval på 1 år
Richard Abrahamsson Nyval på 2 år
Ingegerd Hagelin Fyllnadsval på 1 år
Ola Viklund Avgår 1 år kvar

1 Camilla Hamerlius har anmält att hennes andelstal är felaktigt och Styrelsen svarar att det är under klarläggande.
3
13.
Val av revisorer och suppleant
Anders Söderberg presenterade 2 olika alternativ.
Alternativ 1
Revisorer
Örjan Olsson Omval på 1 år
Tore Wallberg Nyval på 2 år
Revisor suppleanter
Rolf Svensk Omval på 2 år
Lennart Cederberg Nyval på 1 år
Alternativ 2
Revisionsbyrå Atrakta
Fanny Grönlund
SEK 30 000 – 32 000
Stämman var enliga och röstar på alternativ 1.
14.
Val av valberedning
Anders Söderberg meddelar att valberedningen avgår (Anders Söderberg, Daniel Årsjö och Anders Varg).
Vid stämman tillfrågades om det fanns någon som var intresserad att ta över arbetet.
Camilla Hjortling, Lars Torbjörn Wigren och Bengt Fors anmäler sig och stämman godkänner förslaget.
15.
Meddelande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighållande för medlemmarna.
Protokollet skall vara justerat till den 2024-04-12 och därefter finnas tillgängligt på hemsidan samt Härjedalens Ekonomi.
16.
Ordförande Anna Fries avslutade stämma.
17.
Avtackning
Roy Hansson tidigare ordförande, Anders Söderberg sammankallande valberedningen och Ola Viklund avtackades.
Anna Fries tackades för att medverkat som dagens mötesordförande.
18.
Övriga frågor
Lars Torbjörn Widegren
Berättar att de har stora bekymmer med snöröjningen vid BRF Skalsbyn.
Styrelsen svarar att snön inte forslas bort. Claes vill att de träffas och ser över området när det är bar mark.
Keith Sahlin
Lindgrensväg
Sedan 3 år tillbaka rinner det vatten ner mot hans hus. Vid snöröjning följer grus från hans parkeringsplats med och hamnar i bäcken.
Christer berättar att han varit där och förstår problemet. Dikesvatten från nya området på Lindgrensväg kommer mot Sahlins hus. Vägföreningen har ingen
4
Rådighet utan endast snöröjning och grusning. Vägföreningen har ett ärende med kommunen om att nya delen av Lindgrensväg, den delen är inte införrättad.
19.
Claes Gozzi tackade och avslutade mötet.
Bilagor
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse
Bilaga 2 Revisionsberättelse
Bilaga 3 Motion med styrelsens svar
Anna Fries Kristina Ed
Årsmötesordförande Mötessekreterare
Peter Eklund Anders Pfeifer
Justeringsman Justeringman
5
Bilaga 1
6
7
8
9
10
11
12
13
Bilaga 2
14
Bilaga 3
Document
history
COMPLETED BY ALL:
15.04.2024 08:25
SENT BY OWNER:
Gabrielle Hemmingsson · 11.04.2024 10:15
DOCUMENT ID:
B1lBhzrlA
ENVELOPE ID:
SkC4nfBlA-B1lBhzrlA
DOCUMENT NAME:
Årsstämman protokoll 2024 (002).pdf
14 pages
Activity log
RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS
1. Anna Margareta Fries Signed 11.04.2024 10:42 eID Swedish BankID (DOB: 1969/12/19)
anna.fries@friescon.se Authenticated 11.04.2024 10:39 Low IP: 217.73.110.125
2. KRISTINA ED Signed 11.04.2024 10:43 eID Swedish BankID (DOB: 1970/12/30)
ninaedh@hotmail.com Authenticated 11.04.2024 10:42 Low IP: 95.193.187.62
3. PETER EKLUND Signed 12.04.2024 10:20 eID Swedish BankID (DOB: 1971/03/25)
peter.eklund@bilkompaniethudik.se Authenticated 12.04.2024 10:19 Low IP: 80.86.78.236
4. Erik Anders Pfeifer Signed 15.04.2024 08:25 eID Swedish BankID (DOB: 1968/08/05)
ekrab@tyfonmail.se Authenticated 15.04.2024 08:24 Low IP: 81.170.251.6
* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.
Custom events
No custom events related to this document
Veri