Årsredovisning

Vemdalsskalets Vägförening

717902-5809

Styrelsen för Vemdalsskalets Vägförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling
under räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

– Förvaltningsberättelse
– Resultaträkning
– Balansräkning
– Kassaflödesanalys
– Noter
– Underskrifter

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Vemdalsskalets vägförening (717902-5809) med säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län, har till ändamål att förvalta gemensamhetsanläggningen Vemdalens Kyrkby GA:28 som består av vägar och parkeringsplatser på Vemdalsskalet.

Styrelsen för Vemdalsskalets vägförening avger härmed följande verksamhetsberättelse.

Vid ordinarie årsmöte 2023-04-07 fick styrelsen följande sammansättning.
Claes Gozzi, ordförande
Christer Sjödin, vice ordförande
Ingegerd Hagelin, ledamot
Kristina Edh, ledamot
Roy Hansson, ledamot
Roine Fransson, suppleant
Håkan Wiklund, suppleant
Carl Martinsson, revisor, (lämnat som revisor, sålt bostaden)
Örjan Olsson, revisorer
Rolf Svensk, revisorssuppleant
Camilla Hamrelius, revisorssuppleant, (lämnat som revisorssuppleant)
Anders Söderberg, valberedning sammankallande
Daniel Årsjö, valberedning
Anders Varg, valberedning

Firmateckning
Vägföreningen tecknas var för sig av Claes Gozzi, Christer Sjödin, Bo Eriksson samt Gabrielle Hemmingsson Härjedalen Ekonomi AB.
Roy Hansson har fullmakt att uppbära och utkvittera statsbidrag. Härjedalen Ekonomi svarar för bokföring och administrativa uppgifter.
Vägfogde Bo Eriksson handlägger de flesta praktiska uppgifter på daglig basis och tar beslut i många frågor angående vägunderhåll sommar/vinter efter kontakt med ordförande/styrelsen.

Styrelsearbete
Styrelsen har haft 9 sammanträden under verksamhetsåret, både fysiska, digitala samt hybridmöten. Förutom sammanträdena har styrelsen/delar av styrelsen haft kontakt via mail, telefon och träffar för att driva arbetet framåt.

Vi kan konstatera att vårt område har en fortsatt tillväxt, detta innebär att arbetsuppgifterna ökar beträffande underhåll och uppföljningar av det som händer inom vägföreningens ansvarsområde.
mar
Styrelsen har också sökt driftsbidrag hos Trafikverket. Trafikverket Region Mitt har beslutat att vi har rätt till bidrag med 109 613 kr/år för våra enskilda vägar.

Rätten till bidrag gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2027.

Arbetet med upprättande av femårsplan för vägarnas underhåll fortgår.

Löpande arbeten och underhåll:
Under det gångna verksamhetsåret har gjorts en hel del kvalitetshöjande samt nödvändiga underhållsåtgärder för att bibehålla en önskvärd standard inom vägområdet nedan följer en lista inkluderat de större åtgärder som gjorts. Därutöver är ett betydande antal mindre löpande underhållsåtgärder utförda.

Åtgärder:

 • Snödikning och framtagande av vägtrummor i samband med vårsmältningen, översyn hela området, åtgärd efter behov.
 • Sommar hyvling och grusning av vissa delsträckor, vi beställde hyvling och saltning av vägområdet tidigt på våren för att nå en fin vägstandard för hela barmarksperioden, trots flertalet påtryckningar så utfördes inte arbetet förrän sent på säsongen, och då hanns tyvärr endast delar av det beställda arbetet med, pga. den tidiga vinterns första snöfall.
 • Nedtagning av träd som riskerar att falla över vägen på flertalet platser i vårt vägområde.
 • Åtgärd av vägtrummor är utfört på ett flertal ställen, efter inventering av vägtrummor inom vägområdet så kan vi konstatera att vi står inför åtgärder och byte av ett flertal gamla vägtrummor, styrelsen har därför begärt in offerter för samordnat inköp av vägtrummor.
 • Översyn diken hela vägområdet, dikesslåtter och dikning har utförts efter behov.
 • Sladdning av vägar, hela området efter behov.
 • Diverse skyltarbeten, nytt montage, uppdatering, byte samt nedmontering av skyltar som ej längre är aktuella.
 • Inventering och uppdatering av andelstal till Lantmäteriets databas.
 • Uppföljning av nybyggnationer och registrering för debiteringslängd och slitageavgifter, enligt stämmobeslut.
 • Besiktning, dokumentation och genomgång av berörda områden efter diverse ledningsarbeten inom vägområdet. Våra ledningsägare tar ett högt ansvar och gör, i det stora hela ett riktigt bra arbete.
 • Siktröjning vid korsningar och utfarter efter behov.
 • Sättning av plogkäppar beställdes av Trafikverkets entreprenör för driftområdet, för att utföras i hela vägområdet, trots flertalet påtryckningar så färdigställdes inte arbetet.

Vinterväghållning:
Vintern 2023–2024 började redan tidigt i november likväl som vintern 2022–2023 avslutades med ett rejält och sent snöfall, bestående av 2-3 dm blötsnö som skapade ordentliga svårigheter för vår entreprenör eftersom yt-tjälen släppt på infarter och sidoytor, och därmed ej var möjlig att skotta utan att riskera stora skador på ytorna.

Den ihärdiga och långa vintern tillsammans med bränsleprisutvecklingen +22% har skapat en stigande utveckling gällande vinterkostnaderna, utifrån de senaste fyra årens milda och sena vintrar.

Snöröjningsavtalet fortlöper i enlighet med tecknat avtal inkl. uppdaterad beräkningsmodell.Gällande vinterväghållningskontrakt har en indexreglering (inkl. bränsleprisutveckling) som omräknas och reglerar debiteringsnivån månadsvis.
Vid stora ihållande snöfall så räcker inte resurserna (3st. hjullastare) riktigt till, styrelsen har därför tagit ett beslut, att vid behov, prioritera områdesvägarna innan man röjer infarterna, vägfogden beslutar i samråd med vår entreprenör vid varje enskilt tillfälle, om eventuell prioriteringsordning.

Information och uppdateringar om snöröjningen läggs ut på vägföreningens Facebooksida.

Ekonomi
2019 års styrelse föreslog en årlig uppskrivning med fem procent av årsavgiften från 2021, med god hushållning och mindre vinterunderhåll har vi inte behövt genomföra detta fram till nu.
För 2024 förslår styrelsen en ökning med 25%, detta pga. ökande kostnader för vinterunderhållet, maskinindex har höjts p.g.a. av reduktionsplikten från 6% – 30% inblandning av diesel, samt inflationen och det rådande omvärldsläget som också bidragit till att öka den totala kostnadsbilden i samhället.
Under året har intäkterna ökats genom inventering av att andelstalen följer Lantmäteriets förrättning samt införandet av slitageavgifter.
Inventering av andelstal har ökat intäkterna med 120 000 kr.

Vid avstyckning av nya tomter uttas en avgift om 5 000 kr i anslutningsavgift och fortsättningsvis en årsavgift/tomt.
Fastigheter som beviljas bygglov renderar detta även en slitageavgift av 10 000kr. plus adm. avgifter enl. stämmobeslut 15/4, 2022.
Anslutningsavgiften fastställs av Lantmäteriet och baseras på samfällighetens ekonomiska värde, främst skicket på vägnätet. Vi har under året uppmanat Lantmäteriet att uppräkna avgiften från 5000 kr med anledning av vägnätets förbättring.
Anslutningsavgiften fastställs av Lantmäteriet och baseras på samfällighetens ekonomiska värde, främst skicket på vägnätet.
Vägnätet har förbättrats väsentligt under året och lantmäteriet har gjort en ny värdering till 35 000 000.

Momsregistrering
Vägföreningen är from.1/1, 2023 momsregistrerad enligt rekommendationer från Skatteverket.

Vi ser fortsatt ökad ovilja/minskad förmåga att betala medlems- och andra avgifter till föreningen vilket innebär ökad administration och utgifter i form av påminnelseavgifter och inkassokrav, vilket beslutades vid årsmötet 2017.

Övrigt
Styrelsen för Vemdalsskalets vägförening har lämnat sitt medgivande att Ripfjället ansöker om förrättning hos Lantmäteriet för bildande av en egen vägförening, utan ekonomiskt inblandande.

Föreningen har vid årets slut 1591 ägare till 1036 fastigheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vemdalsskalets vägförening har under året registrerats som momsredovisningsskyldig vilket kan innebära bristande jämförbarhet gällande omsättningen mellan räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår.

RESULTATRÄKNING
.                                                                                                          2023-01-01        2022-01-01
.                                                                                                          2023-12-31         2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning                                                                                    4 137 583            5 367 445
Övriga rörelseintäkter                                                                                21 580                  30 517
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.        4  159 163          5 397 962

Rörelsekostnader
Handelsvaror                                                                                       -3 372 500             -3 410 146
Övriga externa kostnader                                                     -641 639                -657 216
Personalkostnader                                                                                 -285 365                 -297 141
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella                                                                                       -15 000                  -15 000
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader                                                      -4 314 504         -4 379 503

Rörelseresultat                                                                               -155 341            1 018 459

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter                                                                               140 764                 31 822
Räntekostnader och liknande
resultatposter                                                                                  -2
Summa finansiella poster                                                               140 762                 31 822

Resultat efter finansiella poster                                                    -14 579            1 050 281

Resultat före skatt                                                                               -14 579            1 050 281

Årets resultat                                                                                         -14 579            1 050 281

BALANSRÄKNING
.                                                                                                                  2023-12-31          2022-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer                                  43 750                 58 750
Summa materiella anläggningstillgångar                                    43 750                 58 750
Summa anläggningstillgångar                                                    43 750                 58 750

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                                                                                                   4 180                 53 990
Övriga fordringar                                                                                            250 185
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                            570 851               561 583
Summa kortfristiga fordringar                                                        825 216               615 573

Kassa och bank
Kassa och bank                                                                         5 838 342            5 264 160
Summa kassa och bank                                                          5 838 342            5 264 160

Summa omsättningstillgångar                                                      6 663 558            5 879 733

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                     6 707 308            5 938 483

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
.                                                                                     2023-12-31             2022-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fond för yttre underhåll                                                    1 109 436            1 002 436
Summa bundet eget kapital                                              1 109 436            1 002 436

Fritt eget kapital
Balanserat resultat                                                            3 887 292            2 944 011
Årets resultat                                                                        -14 579            1 050 281
Summa fritt eget kapital                                                    3 872 713            3 994 292

Summa eget kapital                                                       4 982 149            4 996 728

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder                                                               705 510                 54 301
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter                                                         1 019 649               887 454

Summa kortfristiga skulder                                          1 725 159               941 755

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                        6 707 308            5 938 483

 

KASSAFLÖDESANALYS

.                                                                                                                        2023-01-01

.                                                                                                                          2023-12-31

Den löpande verksamheten                                                                                      
Rörelseresultat                                                                                                    -155 341
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
– Avskrivningar                                                                                                      15 000
Erhållen ränta                                                                                                       140 762
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar                                      
av rörelsekapital                                                                                                          421

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar                                                               -209 643
Förändring av kortfristiga skulder                                                                     783 404
                                                                                                                                    
Kassaflöde från den löpande verksamheten                                               574 182
                                                                                                                                    
Årets kassaflöde                                                                                               574 182
                                                                                                                                    
Likvida medel vid årets början                                                                     5 264 160
Likvida medel vid årets slut                                                                          5 838 342

 

NOTER
Not 1              Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2             Inventarier, verktyg och installationer       2023-12-31        2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                                 101 980             101 980
Utgående anskaffningsvärden                                                101 980             101 980

Ingående avskrivningar                                                           -43 230             -28 230
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar                                                                  -15 000             -15 000
Utgående avskrivningar                                                          -58 230             -43 230

Redovisat värde                                                                     43 750              58 750
Not 3             Underhållsfond                                             2023-12-31        2022-12-31

Underhålls- och förnyelsefond                                           -1 109 436        -1 002 436
Summa                                                                                        -1 109 436        -1 002 436
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas ett belopp motsvarande två prisbasbelopp intill

 

UNDERSKRIFTER

Vemdalen den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Roy Hansson                                                                      Ingegerd Hagelin

Ledamot                                                                             Ledamot

 

Kristina Edh                                                                        Claes Gozzi

Ledamot                                                                             Ordförande

 

Christer Sjödin

Styrelseledamot

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Örjan Olsson                                                                      Rolf Svensk

Revisor                                                                               Revisor

 

Document

history

COMPLETED BY ALL:                                                                DOCUMENT NAME:

15.03.2024 10:05                                                                  Årsredovisning Vemdalsskalets Vägförening 20230101-20231231.

pdf

 

SENT BY OWNER:

Gabrielle Hemmingsson · 12.03.2024 13:29                10 pages

 

DOCUMENT ID:

B1GA9T6pT

 

ENVELOPE ID:

rkx0cTaTT-B1GA9T6pT

 

Activity log

RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS

 1. ROY HANSSON Signed 12.03.2024 22:15 eID Swedish BankID (DOB: 1955/08/18)

roy.hansson@eurolink.nu Authenticated 12.03.2024 22:12 High Swedish BankID (SSN: 195508183554)

 

 1. Monica Linnéa Ingegärd Hagelin Signed 13.03.2024 09:13 eID Swedish BankID (DOB: 1949/11/02)

ih.hagelin@gmail.com Authenticated 13.03.2024 09:10 High Swedish BankID (SSN: 194911023606)

 

 1. KRISTINA ED Signed 13.03.2024 10:47 eID Swedish BankID (DOB: 1970/12/30)

ninaedh@hotmail.com Authenticated 13.03.2024 10:47 High Swedish BankID (SSN: 197012307521)

 

 1. CLAES GOZZI Signed 13.03.2024 10:54 eID Swedish BankID (DOB: 1954/04/30)

claes.gozzi@telia.com Authenticated 13.03.2024 10:53 High Swedish BankID (SSN: 195404301516)

 

 1. CHRISTER SJÖDIN Signed 14.03.2024 07:41 eID Swedish BankID (DOB: 1961/12/23)

csjodin61@gmail.com Authenticated 14.03.2024 07:20 High Swedish BankID (SSN: 196112237919)

 

 1. ÖRJAN OLSSON Signed 14.03.2024 15:47 eID Swedish BankID (DOB: 1951/04/07)

ryonab@outlook.com Authenticated 14.03.2024 15:43 High Swedish BankID (SSN: 195104077531)

 

 1. ROLF SVENSK Signed 15.03.2024 10:05 eID Swedish BankID (DOB: 1955/04/15)

rolf@icrs.se Authenticated 15.03.2024 10:01 High Swedish BankID (SSN: 195504157537)

 

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

 

Custom events

No custom events related to this document

Veri_ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Veri_ed.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader. GDPR

compliant

eIDAS

standard

PAdES

sealed

RKX0CTATTB1GA9T6PT