Välkommen till valberedningen

No Valberedningsuppgift
1 Göra upp arbetsordning för kommande års valberedningsarbete
3 Under hela året inskaffa förslag på olika kandidater från aktuella målgrupper genom att på olika sätt göra dessa medvetna om valberedningens arbete
4 Genom samtal bilda sig en uppfattning om förtroendemännens sätt att fullgöra sina respektive uppdrag, bland annat avseende närvaro.
5 Vara beredd föreslå att styrelsemedlem inte får förlängt uppdrag
6 Sträva efter god geografisk samt ålders-och könsmässig fördelning
7 Ta kontakt med nuvarande förtroendemän vars mandattid går ut för att höra om dessa är villiga att kandidera till ytterligare en mandatperiod
8 Granska och bedöma inkomna nomineringar. Vid behov inhämta kompletterande underlag
9 Vid behov inhämta ytterligare förslag och själv ta kontakt med lämpliga kandidater
10 Sammanträffa personligen med de kandidater som är aktuella för valberedningens förslag och informera om uppdraget som styrelseledamot.
11 Förvissa sig om att kandidaten har intresse för uppdraget
12 Förvissa sig om att kandidaten har tid för uppdraget
13 Upprätta förslag till de olika posterna och övriga förslag
14 Informera styrelse om valberedningens förslag
15 Föreslå eventuella ekonomiska ersättningar till styrelsemedlemmar
16 Föredra valberedningens förslag på årsmötet
17 Samtliga ledamöter i valberedningen skall skaffa sig sådan kännedom om uppdragen inom föreningen att de inför årsmötet kan motivera sitt ställningstagande beträffande de föreslagna kandidaterna i de olika uppdragen samt även kunna redovisa valberedningens arbete.
18 Valberedningen ska föra aktuella förteckningar över valda kandidater till föreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag. Listan ska sträcka sig över minst en tioårsperiod. Årlig uppdatering ska ske.
19 Valberedningen ska förvissa sig om att det finns ekonomiskt utrymme i föreningens budget så att minst fyra samlingar med hela valberedningen kan genomföras årligen.
20 Valberedningen ska förvissa sig om att kontaktuppgift till valberedningen finns på föreningens hemsida. Valberedningen ska vid behov kunna använda föreningens informationskanaler som nyhetsbrev, e-postlistor, hemsida eller sociala medier för kontakt med medlemma