Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelse för verksamhetsåret 2019/2020

Ordinarie ledamöter:

Peter Sundlöf Ordförande
Clary Rex, sekreterare
Ingegerd Hagelin
Lars Lindbom
Patrik Hellberg

Suppleanter:

Peter Larsson
Göran Söderholm
Johan Zetterberg

Revisorer:

Örjan Olsson
Carl Martinsson

Revisors suppleant

 

Valberedning:

Kjell Tjärnås, Sammankallande, 070-659 48 17
Anders Söderberg