Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelse för verksamhetsåret 2020/2021

Ordinarie ledamöter:

Roy Hansson, Ordförande
Clary Rex, Sekreterare
Ingegerd Hagelin
Patrik Hellberg
Peter Sundlöf

Suppleanter:

Peter Larsson
Göran Söderholm
Johan Zetterberg

Revisorer:

Örjan Olsson
Carl Martinsson

Revisors suppleant

Valberedning:

Anders Söderberg, Sammankallande, 070-598 71 20
Björn Bergman