Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelse för verksamhetsåret 2021/2022

Ordinarie ledamöter:

Roy Hansson, Ordförande
Claes Gozzi
Ingegerd Hagelin
Kristina Ed
Markus Norlander

Suppleanter:

Håkan Viklund
Göran Söderholm
JRoine Fransson

Revisorer:

Örjan Olsson
Carl Martinsson

Revisors suppleant

Valberedning:

Anders Söderberg, Sammankallande, 070-598 71 20
Björn Bergman