Revisionsberättelse

Tillföreningsstämman i
Vemdalsskalets Vägförening

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Vemdalsskalets Vägförening för år 2023. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 2023 års bokslut och räkenskaperna samt förvaltningen för 2023 på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att resultat och balansräkningen inte innehåller väsentliga fel. En revision omfattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade information i verksamhetsberättelsen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen, för år 2023, har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkning för föreningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vemdalen den 15 mars 2024

Örjan Olsson Rolf Svensk

Document
history
COMPLETED BY ALL:                                                                                   DOCUMENT NAME:
15.03.2024 13:24                                                                                              Revisionsberättelse år 2023-vskvag.pdf                                                                                                                                                                                                                              1 page
SENT BY OWNER:
Gabrielle Hemmingsson · 15.03.2024 11:14

DOCUMENT ID:
rye7cysb0T

ENVELOPE ID:
Sy75ksb06-rye7cysb0T

Activity log
RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS
ROLF SVENSK                    Signed 15.03.2024 12:04 eID                                                 Swedish BankID (DOB: 1955/04/15)
rolf@icrs.se                           Authenticated 15.03.2024 12:03 Low                                  IP: 84.23.145.162

ÖRJAN OLSSON                  Signed 15.03.2024 13:24 eID                                               Swedish BankID (DOB: 1951/04/07)
ryonab@outlook.com          Authenticated 15.03.2024 13:23 Low                                 IP: 95.193.132.157

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.
Custom events
No custom events related to this document
Veri