Vemdalsskalets Vägförening

Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Författare: Peter Sundlöf Sida 1 av 2

God morgon alla medlemmar i Vägföreningen.
Datumet är 20/10 och klockan är 08 på morgonen. -2 grader och det är helt vitt på marken efter nattens snöande.
Det dröjer väl ytterligare någon vecka innan det blir svårt att få ner plogkäppar i marken.
I år har vi två nya entreprenörer som sköter plogningen. De kommer liksom tidigare år att använda tre ordinarie traktorer på området. Samma antal som förut men fördelen i år är att de går direkt ut på vårt område utan att ploga för någon annan kund först.
Prioriteringen blir att först skotta alla huvudvägar, innan man går tillbaka för att röja infarter och parkeringar vid våra stugor/fastigheter. Som vanligt växlar de startpunkt så ingen blir först/sist hela tiden.
För att underlätta för våra snöröjare är det viktigt att snökäppar sätts upp och detta på ett sätt som gör det möjligt för dem att skjuta snön framför sig till lämplig yta då traktorerna endast har schaktblad, inte skopa. Snökäppar är också en säkerhet för fastighetsägaren och eventuella virkeshögar mm. som man ej vill ha förstörda. Råder det osäkerhet så kan resultatet bli att man ej får snöröjt som man velat.

Med hopp om en snörik vinter

Styrelseprotokoll

På förekommen anledning att en medlem i vägföreningen har begärt att få ut gamla styrelseprotokoll, har jag konsulterat resten av styrelsen och sedan kontrollerat vad som gäller rent juridiskt.

En del medlemmar tycker sig ha rätt att se protokollen och att styrelsen är odemokratisk och hemlighetsfull som inte lämnar ut dessa. Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat.
En föreningsstämma har utsett en person som ska granska styrelsens arbete och det är revisorn. Det finns ofta känsliga uppgifter i protokoll, till exempel att någon ligger efter med betalning av avgift, påståenden om att någon är störande, uppgifter i anbud och offerter vid upphandling. Sprids sådana uppgifter kan såväl föreningen som de enskilda styrelseledamöterna bli skadeståndsskyldiga. Detta gäller om uppgifterna skadar någons intressen, såväl föreningens som enskilda medlemmars.
Styrelsen kan få frågan om var i lagen det står att styrelseprotokollen inte är offentliga. Svaret är att det inte heller står uttryckt, men andemeningen i hela lagstiftningen är att styrelsen antas ha medlemmarnas förtroende och handla i deras intresse, det vill säga inte har en dold agenda. Om protokollet skulle vara öppet för medlemmar hade lagstiftningen reglerat saken på samma sätt som när det gäller stämmoprotokoll, vilka enligt lag ska vara tillgängliga senast tre veckor efter stämman.

Riksförbundet för enskilda vägar, REV har också konsulterats och vidhåller att styrelseprotokoll är arbetsmaterial för styrelse samt revisorer

Mvh Peter

Enkelriktat i Ströms område

Hejsan

Dagen innan vårt styrelsemöte förra veckan talade jag med en lantmätare som informerade mig om att ett nytt planbesked för området öster om barnbacken är på gång.

Detta besked innebär att det området även kommer att få en utfart till Karl XI:s väg ovanför Ströms område. Då kommer det mao bli ännu mer trafik i området.

På årsmötet framkom det att brandförsvaret var negativa till enkelriktat (vice ordf. hade hört sig för). En del röster höjdes dock för att sänka hastigheten till 30 km/h vilket vi i styrelsen ser som ett första steg tills alla bitar ramlat på plats.

Mvh Peter

Nya dataskyddsförordningen

Vemdalsskalets Vägförening
 
HANTERING AV MEDLEMSUPPGIFTER
Rutiner
 
 
Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) som träder i kraft i maj 2018 så måste alla registerhållare utse personuppgiftsansvariga samt fastställa rutiner för hur medlemsuppgifter hanteras.
 
En Samfällighetsförening är enligt lagen skyldig hålla register över sina medlemmar.
Vägföreningen använder sig av det webbaserade verktyget Vägfas för all registerhållning. Detta är ett lösenordskyddat verktyg som endast styrelsen och vår inhyrda administratör har tillgång till.
Registret uppdateras automatiskt med nya uppgifter från Lantmäteriet.
 
Detta har vi i Vemdalsskalets Vägförening gjort för att du som medlem ska känna dig trygg och för att vi ska uppfylla lagstadgade krav. Det är viktigt för dig som medlem att veta följande om våra register och vilka rutiner vi har fastställt för medlemsuppgifter.
 
Vi behandlar följande personuppgifter
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Fastighetsbeteckning
 
Uppgifterna finns i föreningens
• Medlemsregister
• Debiteringslängd
• Röstlängd
• Register över förtroendevalda
 
Hur behandlas uppgifterna?
I manuella pärmar och på dator som styrelsen ansvar för (praktiskt sker detta genom vår administratör Maritta Stensson på Vemservice AB). I samband med kallelse till årsmöte klargörs att debiteringslängden kommer att avhandlas på årsmötet, liksom uppgifter om föreningens räkenskaper och förslag till budget för kommande verksamhetsår.
 
Styrelsen ansvarar för att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för interna bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.
 
Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter om medlemmarna sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till samfällighetens gemensamhetsanläggning och medlemmar i samfälligheten. Debiteringslängd och röstlängd kommer att sparas i 10 år från dagens för årsmötet med hänsyn till reglerna om allmän preskription.
Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifterna som behandlas med samtycke som grund behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort
_________
 
 
• Du som medlem har rätt att ta del av vilka uppgifter som vi har registrerade om dig.
• Vemdalsskalets Vägförening delar aldrig ut några uppgifter om sina medlemmar till någon extern part.
• Vemdalsskalets Vägförening delar inte ut uppgifter om medlemmar till andra medlemmar. Om en medlem vill ha kontakt med en annan medlem så kan samfälligheten erbjuda sig att förmedla den kontakten.
• E-postuppgift är inte en lagstadgad uppgift så vi behöver respektive medlems godkännande för att kunna registrera dennes e-postadress. Detta är något vi arbetar aktivt med eftersom vi styr all kommunikation till att vara digital.
• E-postadress
– Vi lagrar bara e-postadresser till fastighetsägare enligt debiteringslängd för Vemdalsskalets Vägförening. Debiteringslängden godkänds en gång om året på samfällighetens årsmöte.

– Styrelsen för samfälligheten har det formella ansvaret. Maritta Stensson på Vemservice har av styrelsen givits ansvar för att praktiskt hantera samfällighetens register och att de följer riktlinjerna i GDPR och i dessa rutiner.

– Utskick per e-post sker så att övriga mottagare inte kan se andra mottagare

– Vid försäljning av fastighet avregistreras e-postadresser och uppgifter i debiteringslängden.
__________
Om du har frågor gällande vårt register så är du välkommen att höra av dig till Maritta Stensson, Vemservice AB. Maritta är samfällighetens administratör och nås på: maritta@vemservice.se.
Dessa riktlinjer som följer Dataskyddsförordningen (GDPR) är godkända av samfällighetens styrelse den 23 maj 2018
 
Peter Sundlöf

Ordförande
 
 
 
 
 

Vad gör vi?

Hejsan alla medlemmar!
Då har vi fått snö så det räcker och blir över, och det är väl det som vi vill ha i fjällen? Eller hur?
Det tråkiga med all den snö vi fått är att snöröjningen inte kan vara på alla ställen samtidigt. Jag kan förstå att det skapar en viss irritation när de ej hinner med då just du kommer till din stuga och får vänta.
Tyvärr innebär det också en mängd, inte allt för trevliga samtal, till vår vägfogde som gör det han skall för att hålla maskinerna, som har varit fler än de kontrakterade 2 traktorer + 1 lastbil, igång. Vägfogden, som för övrigt har fått ett nytt telefonnummer, (finns på hemsidan), lägger upp aktuell information på vår nya hemsida som ni som hittat hit gärna få förmedla till övriga.
Vi har en budget som beslutats på årsmötet att försöka hålla oss till och dessutom ett upphandlat kontrakt med Vemdalsåkeriet som gäller även över nästa säsong. Det skall tilläggas att vi redan nu har en person avdelad ur styrelsen som tittar på den kommande upphandlingen.
Vad jag egentligen vill ha sagt är att det inte hjälper att ringa och skälla på våran vägfogde. Du får inte snabbare skottat för det, eftersom våra maskiner kör efter ett bestämt mönster, för att de olika zonerna skall kunna turas om, att vara först ut efter att det snöat.
Vad vi/ni som stugägare kan hjälpa till med är att ha väl utmärkt med käppar och en plats för traktorn att lägga snön på.
Traktorn har ett schaktblad som skjuter snön framför sig och kan därför inte plocka den ”bakåt”. Det är därför också viktigt att man har en rejäl yta, fri ifrån andra föremål, dit traktorn kan ”trycka” snön.
Inför nästa upphandling har vi också funderat på hur mycket var och en skall få skottat egentligen. Räcker det med 2 drag/fastighet och att man sedan när det lugnat sig får beställa tilläggsskottning som man betalar för själv? Vi har också funderat på ett system där man anmäler att man är på väg och dessa tomter prioriteras. Dock har vi ännu inget förslag på hur det skall gå till rent praktiskt. Är det kanske dags för differentierade avgifter om man hyr ut eller inte.. Ja det finns en hel del vi i styrelsen funderar på men som vi inte kan ändra på utan ett årsmötesbeslut….
Jag hoppas att vårat årsmöte på långfredagen blir lika välbesökt som tidigare och att ni hjälper till med nya idéer hur vi skall komma vidare med detta expansiva område och dess skötsel av vägar/snöröjning.
/Peter Sundlöf Ordförande

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén