Styrelsen informerar augusti 2023

Hej alla medlemmar, styrelsen hoppas ni har haft en fin sommar som nu börjar lida mot sitt slut.
Vi har haft vårt tredje styrelsemöte där vi sammanfattat sommaren och ”stormen Hans” som orsakade oss en hel del extraarbete.
Vi kan konstatera att vid så mycket ihållande regn är det viktigt att vägföreningens och alla medlemmars vägtrummor (vid infarter) är rensade så att inte vattnet tar en annan väg och skär av våra vägbanor, diken och trummor är nu i dagarna inventerade och kräver en del åtgärder så att de kan fungera som tänkt. Infartstrummor ska ha en diameter av min.300mm.
Det har utförts hyvling och slyröjning, väntar på grusning inom kort, vi sladdar just nu över vårt vägnät där så krävs, Bo kommer också att ombesörja dikesrensning och rensning av trummor som slammat igen.
Vi har haft en dialog med Trafikverket om anslutningen från väg 315 och Terassvägen där det ständigt är potthål och sönderrunnen vägbana, Evert Boije från Trafikverket har varit på plats och delar vår uppfattning att det bör asfalteras en bit upp på infarten, vi kommer att söka bidrag från Trafikverket och jobbar med en lösning på problemet.
Vägföreningen har erhållit bygghandlingar för restaurang Vargen, bygglovet innefattar rivning av befintliga byggnader och lov för uppförande av nya byggnader, styrelsen har idag ingen information om byggstart.
Vi saknar fortfarande betalning gällande vägavgifter från 16st. fastighetsägare (115.000kr) vilka kommer att skickas till inkasso inom kort om betalning uteblir, alla medlemmar är tillsammans vägföreningen och inte styrelsen, detta kostar oss pengar pga. extra administrativa kostnader med utskick/påminnelser mm. pengar som kan användas till annat.
Styrelsen har reviderat välkomstbrevet som skickas till alla nya medlemmar, det finns en del bra info som är värt att påminna om, ni kan läsa i detta utskick på Facebook och på vår hemsida.
Vi i styrelsen önskar samtliga ett skönt slut på sommaren och en lång vacker höst, ny information kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte som är planerat i slutet av september.
Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

 

Styrelsen informerar juli 2023

Hej alla medlemmar, vi i styrelsen hoppas ni har haft en fin vår/sommar med mycket sol och avkoppling.

Vi har haft vårt andra styrelsemöte där vi sammanfattat våren som gått och planerat sommarunderhållet.

Våren bjöd på mycket sol och torrt väder vilket har bidragit till att hyvling av våra vägar blivit lite försenade, det hade så klart varit möjligt att vattna före hyvling men vi valde att spara den utgiften.

Vår vägfogde Bo har beställt hyvling av Vemdalens Åkeri samt grusning på följande vägsträckor: Övre delen av Karl XI 563m, Falkstigen 90m, Stockåvägen 427m samt Lidstigen 293m.

Bo har även kompletterat med nya skyltar på stickaren längst upp till höger Karl XI Väg P-förbud, Karins Väg och Lindgrens Väg blåa 30 skyltar, skyltar utbytta Slalomvägen vid Hovde, heter nu Hovdeslingan samt ny skylt Fjällsolvägen.

Bo har tagit emot anmälan från 11st. fastighetsägare om plogskador, de flesta handlar om grus som följt med plogen men även lite stenar och gräsytor, här vill styrelsen återigen påminna vikten om att märka ut med snökäppar var och hur man vill ha plogat. Att det följer med grus är oundvikligt framför allt innan det finns tjäle och en packad snöyta.

Vägavgifterna har skickats ut och betalningarna trillar in, här vill styrelsen påminna om vikten att ha rätt kontaktuppgifter anmälda, om ni byter mailadress så glöm inte att uppdatera till vår infomail, då slipper föreningen få kostnader för extra utskick av påminnelser. I skrivande stund är det 49st. medlemmar som fortfarande inte betalt vägavgiften, påminnelser är utskickade och uteblir betalning så blir det inkassoärende.

Vi i styrelsen önskar samtliga medlemmar en fortsatt skön och solig sommar, ny information kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte som är planerat i augusti.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

 

Styrelsen informerar Maj 2023

Hej alla medlemmar,
Vi i styrelsen hoppas ni har haft en fin vinter med mycket skidåkning mm.

Den nya styrelsen har haft sitt första styrelsemöte där vi sammanfattat vintern som gått, som ni säkert vet så kom vintern och snön tillbaka på allvar söndagen den 23/4, det medförde en hel del jobb för vår entreprenör då de redan hade snödikat och förberett för vårfloden.

I dagarna så har vi börjat planera sommarunderhållet, Vemdalens Åkeri kommer att hjälpa oss med hyvling, saltning och grusning där det finns behov.

Vi kommer även att se över behovet av slyröjning och komplettera med hastighetsskyltar och P-förbud vid vändplanen nedanför Varggransstugan.

Alla fakturor gällande vägavgifter har skickats ut, nu var det den mänskliga faktorn som gjorde att momsen inte var specificerad som vi tidigare hade meddelat, vi valde att inte skicka kreditfakturor för att sedan skicka nya igen med momsen specad då det skulle kosta oss tid och pengar.

Vi i styrelsen vill på detta sätt önska samtliga medlemmar en skön och solig sommar, ny information kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte som är planerat i juli.

Classe Gozzi, ordförande Vemdalsskalets Vägförening

 

 

Resumé av Stämman 2023-04-07.

Stämman genomfördes enligt gällande stadgar och regelverk. Det är tråkigt hur en handfull representanter inom föreningen, med tidigare ordförande i spetsen, för andra året i rad försöker att undergräva styrelsens arbete. Det som är tråkigast är att det görs med falsarier och icke verklighetsförankrade uppgifter, ett antal uppdiktade antaganden gällande Vinterväghållningsavtalet som är vare sig sant eller med verkligheten överrenstämande. Att påstå att Vägföreningen förbetalt 1600 tim till entreprenören är ett tydligt bevis på okunskap alt. oförmåga att läsa och förstå det ingångna avtalet.

Vinterväghållningsavtalet är ett aktivt affärsavtal och skall under inga omständigheter offentliggöras, inte minst av respekt för entreprenören, utan även med tanke på vilken skada det kan åsamka föreningen vid framtida upphandlingar.

Original avtalet är undertecknat av företrädare för de parter som regleras i avtalet, det föreligger inget krav gällande bevittning av de ingångna avtalet.

De två sista räkenskapsåren när tidigare ordförande företrädde vägföreningen redovisas tydligt negativa resultat, räkenskapsåret 2019 med ett bokfört resultat av -431 666 kr samt räkenskapsåret 2020 med negativa resultatet -455 966 kr, resultat som föranledde då sittande styrelse att påbörja övervägande om avgiftshöjningar.

Den styrelse som arbetat under styrningen av Roy Hanssons ordförandeskap redovisar ett tydligt positiva resultat båda de år styrelsen verkat för föreningen, räkenskapsåret 2021 med ett bokfört resultat av 1 046 259 kr samt räkenskapsåret 2022 med ett bokfört resultat av 1 050 281 kr. Sittande styrelse har med en ekonomi i balans konstaterat att de avgiftshöjningar som tidigare styrelse aviserat saknar grund och därmed ej behöver verkställas. Ovanstående siffror finns publicerade och att ta del av på föreningens hemsida under rubriken Verksamhet/Årsmöteshandlingar/sedan val av önskat räkenskapsår.

Den positiva ekonomi som arbetats fram i vägföreningen under de två år sittande styrelse verkat, är en god resurs för de åtgärder som senare kommer att presenteras i den 5-års plan för kvalitetshöjande åtgärder som styrelsen tillsammans med vägfogden, är i slutfasen med att arbeta fram, okulära besiktning av hela vägområdet kommer att göras under tiden för vårsmältning och vattenflöden, samt ytterligare en gång när dessa avgörande krafter avtagit och övergått till en lugnare och normal nivå.

Styrelsen.

 

vägförening har yttrat sig angående gc-väg

Styrelsen i Vemdalsskalets vägförening har yttrat sig angående gång- och cykelväg med anledning av ”grannhörande” – ärende,

bygglov för nybyggnad av hotell och restaurang vid Vargen-området.

Visserligen äger inte föreningen frågan om gång- och cykelväg längre, men då många av våra medlemmar känner det angeläget med anläggandet av GC-väg har vi lämnat yttrandet.

Till

Bergs och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Handläggare

Mikael Lunnehed

Vi har tagit del av nedanstående handling och har erinran med följande yttrande.

Under de senaste dryga tio åren har det från flera håll, samt våra medlemmar, framförts att man borde anlägga en gång- och cykelväg mellan nya landsvägen och fram till Vargens Fjällanläggning. Vi kan inte annat än understryka vikten av denna trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd.

Det har visat sig att det inte ligger inom Vemdalsskalets Vägförenings mandat att åtgärda. Dock har vi utredningsunderlag som vi kan ställa till förfogande.

Eftersom genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och detta medför att flera avvikelser kan prövas ser vi att G/C-väg kan vara ett lämpligt komplement till användningen.

Nybyggnad av hotell och restaurang samt ytterligare flerbostadshus och servicebyggnad kommer att öka mängden gångare längs den mörklagda Gamla landsvägen. Det torde ligga i projektörens och kommunens intresse att allvarliga olyckor förhindras genom anläggandet av en G/C väg.

Med hälsningar från

Vemdalsskalets Vägförening (GA28)

Styrelse

Roy Hansson

Ordförande

 

slutfört beläggningsarbete

Vi har nu slutfört beläggningsarbetet vid Gamla Landsvägen och kan nu äntligen få njuta av en jämn och fin väg. Vi passade även på att utöka entreprenaden och belägga första delen av Karl XI väg eftersom NCC kunde erbjuda oss ett mycket förmånligt pris för den utökade ytan, då de redan var etablerade med all sin utrustning.

NCC kommer även att lägga stödremsa med krossmaterial utanför den längsgående asfaltkanten på båda sidor av vägen. Vi kommer även att se över alla infarter efter den berörda sträckan, och komplettera dessa med grusmaterial efter behov. Under hösten kommer vi även att påbörja röjning av diken och vägslänter efter behov.

Vi vädjar till er alla som trafikerar den fina vägsträckan att tänka på hastigheten, det är lätt till att man gasar lite extra när vägen är fin, men vi vill ju inte ha några onödiga och tråkiga olyckstillbud efter vår nyrenoverade och fina väg.

Den östra delen av Gamla landsvägen kommer att ses över efter behov så snart de pågående ledningsarbetena avslutats och entreprenören är klar med sin slutstädning och återställning efter grävningsarbetena.

Dikning och eventuell komplettering med vägtrummor på utvalda platser inom vägområdet kommer eventuellt att utföras under hösten, allt i mån av tid och möjlighet till inhyrning av maskintjänster.

Styrelsen

Beläggningsarbete

Vemdalsskalets Vägförening G28 har efter utskickat förfrågningsunderlag, gällande beläggningsarbete på del av Gamla landsvägen, från korsningen mot RV 315 och ca 1000 meter mot Vargens Husvagns Camping, fått in ett antal anbud. Efter genomgång och utvärdering av de inkomna anbuden har vi valt att upphandla NCC för att utföra beläggningsarbetet. NCC kunde erbjuda det mest totalekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Arbetet planeras att utföras under V.32, vi får räkna med viss störning i trafikrytmen under tiden som beläggningsarbetet pågår.

Vi kommer snarast att påbörja arbetet med förberedande åtgärder med dikning och kantskärning efter behov.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta vår vägfogde Bo Eriksson 076-0667664

 

 

Tillfällig väg skalet

meddelande från vatten & miljöresurs

Hej!

Blir störningar under vecka 24-26 som det ser ut nu.

Med vänlig hälsning

Jesper Woxlägd
Arbetsledare
010-251 53 37
www.vattenmiljoresurs.se

 

Välkommen som medlem i Vemdalsskalets vägförening.

Föreningen har till uppgift att tillvarata fastighetsägares och verksamma näringsidkares behov av vägar inom området och ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter. Med detta välkomstbrev vill vi berätta lite för dig som ny medlem om vart du kan vända dig i olika frågor som kan uppstå.

Hemsidan

Vägföreningen har en hemsida http://www.vskvag.se/ Där finns information om stadgar, andelstal, föreningsstämmor, väghållning, snöröjning, mm.

Facebook

Vägföreningen har en FB-sida https://www.facebook.com/groups/2443541169305688/permalink/2984404385219361/ Där finns information om aktuella händelser och arbeten. Observera att denna sida inte är till för att komma i kontakt med vägfogde eller styrelse.

Årsstämma

Runt påsk varje år hålls föreningens årsstämma som alla medlemmar får en kallelse till och där alla kan göra sin stämma hörd och/eller skicka in motioner till.                              Kallelser, stämmomaterial och protokoll från de senaste stämmorna finns tillgängliga på hemsidan.

Medlemsavgifter

Enligt Lagen om enskilda vägar är alla fastigheter inom området obligatoriskt anslutna till vägföreningen. Alla fastigheter som ansluts får betala en inträdesavgift till förenigen för att börja nyttja vägnätet i området.

Årsavgiften beslutas av årsstämman och faktureras en gång per år. Det utgår avgift för både bebyggd och obebyggd fastighet, men dessa skiljer sig åt. Fastigheten övergår från obebyggd till bebyggd fastighet i samband med att vägföreningen får information från kommunen över inkomna bygglovsärenden. Det är fastighetsägarens ansvar att informera vägföreningen om det byggs flera av varandra oberoende hus eller lägenheter, om fastigheten används som permanentboende eller om fastigheten inte ska klassas som bebyggd fastighet.

Vägföreningen utför regelbunden inventering vilket också kan utgöra underlag för förändrat andelstal.

 

SNÖRÖJNING

se hemsidan för mer detaljerad information http://www.vskvag.se/praktiska-ting/

Alla bebyggda fastigheter får sin infart snöröjd. Snöröjningen utförs så att två bilar kan parkeras på infarten, under förutsättning att denna är utformad för detta. En fastighet med stor/lång infart har alltså endast rätt till snöröjning i den omfattningen att två bilar kan komma in från stugvägen.

Snöröjning av vägar sker så snart det fallit eller drivit viss mängd snö. Snöröjning av infarter sker efter att vägarna har snöröjts färdigt. Detta innebär att infarter oftast röjs tidigast dag 2. Vid ihållande snöfall så prioriteras vägarna och infarterna snöröjs med ett drag och finputs/städning sker då när snöfallet upphört.

Snöröjning av infarter ingår inte i föreningens lantmäteriförrättning. Vid stämman 2022 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur snöröjningen av infarter skall fungera i framtiden. Arbetsgruppen redovisar vid stämman 2023.

Snöröjning vid ihållande snöfall

  • Huvudvägar Vid stora snömängder prioriteras enbart dessa

Infarter skottas i två steg:

  • Grovröjning” av infarter dvs. endast del av infart
  • ”Finputsning” av infarterna

Infarter snöröjs av traktor med snöblad. Detta innebär att infarten måste vara bred nog, fyra meter, för att traktorn ska kunna köra in och att det finns plats dit traktorn kan trycka den snö som plogas. Det är också viktigt att såväl hinder som plats för snöupplag skyltas tydligt så att snöröjaren kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Snöröjaren ansvarar inte för skador på egendom som inte varit uppmärkt. Reflexkäppar för märkning kan köpas på de flesta byggshoppar.

Föreningen har utplacerade nio sandbehållare, välkommen att hämta sand där för din infart eller brant backe. Korsningen Ströms väg/Nedre Hovdevägen, Korsningen Ströms väg/Susannes väg, Karl XI väg vid första backen, Nils Petters väg, Karins väg – två stycken, Skalsfjällsvägen Ripfjället, Gamla Landsvägen efter Stockåbron/Stockåvallen 350, Vargfjällsvägen 9.

Infartens yta bör vara jämn och grusad. Om infarten har stenar som sticker upp och dessa skadar snöröjarens utrustning kan fastighetsägaren krävas på skadestånd.

Parkera aldrig så att räddningstjänst, snöröjare eller andra fordon inte kan komma fram.

Byggverksamhet

Vi vill göra er som skall bygga nytt uppmärksamma på att om byggnadsarbeten utförs på er fastighet så gäller följande:

Under byggtiden måste eventuellt byggnadsmaterial, maskiner och avfallscontainrar placeras på egen tomtmark och inte på vägar eller vändplatser. Gäller även sommartid.

Om tyngre transporter ska trafikera föreningens vägar skall kontakt tas med vägfogden för en gemensam besiktning innan byggnadsarbeten/transporter sker samt efter att byggnadsarbeten/transporter skett. Detta är viktigt för att ni inte ska riskera att bli ersättningsskyldiga för eventuellt befintliga vägskador när ert bygge är slutfört.

Om nya anslutningsvägar ska utföras från er fastighet ut till föreningens väg skall vägfogden kontaktas för godkännande av anslutningspunkten. Detta är viktigt för att vi ska kunna snöröja såväl er anslutningsväg och infart som befintliga vägar.

Föreningen tar ut en slitageavgift i samband med byggnation, vilket överensstämmer med rekommendationer från ”Riksförbundet Enskilda Vägar”. Avgiften baseras på byggnationens omfattning och fastighetens nya andelstal. Avgiften bidrar till att täcka det långsiktiga underhållet av våra vägar.

 Infartstrumma

När en infart byggs över befintligt dike så ska en trumma med diameter minimum 300 mm läggas ned. I vissa fall där det är diken med höga flöden kan ännu större trumma behövas. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin trumma ren från skräp och sediment. En fastighetsägare kan komma att hållas ansvarig för vägreparationskostnader som orsakats av en igentäppt infartstrumma.

Mer information, du är alltid välkommen att kontakta vägfogden

076–0667664, vagfogde@vskvag.se för råd och information!

Kontakt

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se

Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in era uppgifter, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in uppgifterna, skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

Vemdalsskalets vägförening har en ideell styrelse som löpande hanterar arbeten och ärenden. Har ni någon fråga eller har behov av att komma i kontakt med oss så nås vi på info@vskvag.se

Hjärtligt välkomna till vår förening

Hälsar styrelsen genom

ordförande Roy Hansson

och Christer, Claes, Håkan, Ingegerd, Kristina, Marcus, Roine

samt vägfogde Bo Eriksson