vägförening har yttrat sig angående gc-väg

Styrelsen i Vemdalsskalets vägförening har yttrat sig angående gång- och cykelväg med anledning av ”grannhörande” – ärende,

bygglov för nybyggnad av hotell och restaurang vid Vargen-området.

Visserligen äger inte föreningen frågan om gång- och cykelväg längre, men då många av våra medlemmar känner det angeläget med anläggandet av GC-väg har vi lämnat yttrandet.

Till

Bergs och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Handläggare

Mikael Lunnehed

Vi har tagit del av nedanstående handling och har erinran med följande yttrande.

Under de senaste dryga tio åren har det från flera håll, samt våra medlemmar, framförts att man borde anlägga en gång- och cykelväg mellan nya landsvägen och fram till Vargens Fjällanläggning. Vi kan inte annat än understryka vikten av denna trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd.

Det har visat sig att det inte ligger inom Vemdalsskalets Vägförenings mandat att åtgärda. Dock har vi utredningsunderlag som vi kan ställa till förfogande.

Eftersom genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och detta medför att flera avvikelser kan prövas ser vi att G/C-väg kan vara ett lämpligt komplement till användningen.

Nybyggnad av hotell och restaurang samt ytterligare flerbostadshus och servicebyggnad kommer att öka mängden gångare längs den mörklagda Gamla landsvägen. Det torde ligga i projektörens och kommunens intresse att allvarliga olyckor förhindras genom anläggandet av en G/C väg.

Med hälsningar från

Vemdalsskalets Vägförening (GA28)

Styrelse

Roy Hansson

Ordförande

 

slutfört beläggningsarbete

Vi har nu slutfört beläggningsarbetet vid Gamla Landsvägen och kan nu äntligen få njuta av en jämn och fin väg. Vi passade även på att utöka entreprenaden och belägga första delen av Karl XI väg eftersom NCC kunde erbjuda oss ett mycket förmånligt pris för den utökade ytan, då de redan var etablerade med all sin utrustning.

NCC kommer även att lägga stödremsa med krossmaterial utanför den längsgående asfaltkanten på båda sidor av vägen. Vi kommer även att se över alla infarter efter den berörda sträckan, och komplettera dessa med grusmaterial efter behov. Under hösten kommer vi även att påbörja röjning av diken och vägslänter efter behov.

Vi vädjar till er alla som trafikerar den fina vägsträckan att tänka på hastigheten, det är lätt till att man gasar lite extra när vägen är fin, men vi vill ju inte ha några onödiga och tråkiga olyckstillbud efter vår nyrenoverade och fina väg.

Den östra delen av Gamla landsvägen kommer att ses över efter behov så snart de pågående ledningsarbetena avslutats och entreprenören är klar med sin slutstädning och återställning efter grävningsarbetena.

Dikning och eventuell komplettering med vägtrummor på utvalda platser inom vägområdet kommer eventuellt att utföras under hösten, allt i mån av tid och möjlighet till inhyrning av maskintjänster.

Styrelsen

Beläggningsarbete

Vemdalsskalets Vägförening G28 har efter utskickat förfrågningsunderlag, gällande beläggningsarbete på del av Gamla landsvägen, från korsningen mot RV 315 och ca 1000 meter mot Vargens Husvagns Camping, fått in ett antal anbud. Efter genomgång och utvärdering av de inkomna anbuden har vi valt att upphandla NCC för att utföra beläggningsarbetet. NCC kunde erbjuda det mest totalekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Arbetet planeras att utföras under V.32, vi får räkna med viss störning i trafikrytmen under tiden som beläggningsarbetet pågår.

Vi kommer snarast att påbörja arbetet med förberedande åtgärder med dikning och kantskärning efter behov.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta vår vägfogde Bo Eriksson 076-0667664

 

 

Tillfällig väg skalet

meddelande från vatten & miljöresurs

Hej!

Blir störningar under vecka 24-26 som det ser ut nu.

Med vänlig hälsning

Jesper Woxlägd
Arbetsledare
010-251 53 37
www.vattenmiljoresurs.se

 

Välkommen som medlem i Vemdalsskalets vägförening.

Föreningen har till uppgift att tillvarata fastighetsägares och verksamma näringsidkares behov av vägar inom området och ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter. Med detta välkomstbrev vill vi berätta lite för dig som ny medlem om vart du kan vända dig i olika frågor som kan uppstå.

Hemsidan

Vägföreningen har en hemsida http://www.vskvag.se/ Där finns information om stadgar, andelstal, föreningsstämmor, väghållning, snöröjning, mm.

Facebook

Vägföreningen har en FB-sida https://www.facebook.com/groups/2443541169305688/permalink/2984404385219361/ Där finns information om aktuella händelser och arbeten. Observera att denna sida inte är till för att komma i kontakt med vägfogde eller styrelse.

Årsstämma

Runt påsk varje år hålls föreningens årsstämma som alla medlemmar får en kallelse till och där alla kan göra sin stämma hörd och/eller skicka in motioner till.                              Kallelser, stämmomaterial och protokoll från de senaste stämmorna finns tillgängliga på hemsidan.

Medlemsavgifter

Enligt Lagen om enskilda vägar är alla fastigheter inom området obligatoriskt anslutna till vägföreningen. Alla fastigheter som ansluts får betala en inträdesavgift till förenigen för att börja nyttja vägnätet i området.

Årsavgiften beslutas av årsstämman och faktureras en gång per år. Det utgår avgift för både bebyggd och obebyggd fastighet, men dessa skiljer sig åt. Fastigheten övergår från obebyggd till bebyggd fastighet i samband med att vägföreningen får information från kommunen över inkomna bygglovsärenden. Det är fastighetsägarens ansvar att informera vägföreningen om det byggs flera av varandra oberoende hus eller lägenheter, om fastigheten används som permanentboende eller om fastigheten inte ska klassas som bebyggd fastighet.

Vägföreningen utför regelbunden inventering vilket också kan utgöra underlag för förändrat andelstal.

 

SNÖRÖJNING

se hemsidan för mer detaljerad information http://www.vskvag.se/praktiska-ting/

Alla bebyggda fastigheter får sin infart snöröjd. Snöröjningen utförs så att två bilar kan parkeras på infarten, under förutsättning att denna är utformad för detta. En fastighet med stor/lång infart har alltså endast rätt till snöröjning i den omfattningen att två bilar kan komma in från stugvägen.

Snöröjning av vägar sker så snart det fallit eller drivit viss mängd snö. Snöröjning av infarter sker efter att vägarna har snöröjts färdigt. Detta innebär att infarter oftast röjs tidigast dag 2. Vid ihållande snöfall så prioriteras vägarna och infarterna snöröjs med ett drag och finputs/städning sker då när snöfallet upphört.

Snöröjning av infarter ingår inte i föreningens lantmäteriförrättning. Vid stämman 2022 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur snöröjningen av infarter skall fungera i framtiden. Arbetsgruppen redovisar vid stämman 2023.

Snöröjning vid ihållande snöfall

  • Huvudvägar Vid stora snömängder prioriteras enbart dessa

Infarter skottas i två steg:

  • Grovröjning” av infarter dvs. endast del av infart
  • ”Finputsning” av infarterna

Infarter snöröjs av traktor med snöblad. Detta innebär att infarten måste vara bred nog, fyra meter, för att traktorn ska kunna köra in och att det finns plats dit traktorn kan trycka den snö som plogas. Det är också viktigt att såväl hinder som plats för snöupplag skyltas tydligt så att snöröjaren kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Snöröjaren ansvarar inte för skador på egendom som inte varit uppmärkt. Reflexkäppar för märkning kan köpas på de flesta byggshoppar.

Föreningen har utplacerade nio sandbehållare, välkommen att hämta sand där för din infart eller brant backe. Korsningen Ströms väg/Nedre Hovdevägen, Korsningen Ströms väg/Susannes väg, Karl XI väg vid första backen, Nils Petters väg, Karins väg – två stycken, Skalsfjällsvägen Ripfjället, Gamla Landsvägen efter Stockåbron/Stockåvallen 350, Vargfjällsvägen 9.

Infartens yta bör vara jämn och grusad. Om infarten har stenar som sticker upp och dessa skadar snöröjarens utrustning kan fastighetsägaren krävas på skadestånd.

Parkera aldrig så att räddningstjänst, snöröjare eller andra fordon inte kan komma fram.

Byggverksamhet

Vi vill göra er som skall bygga nytt uppmärksamma på att om byggnadsarbeten utförs på er fastighet så gäller följande:

Under byggtiden måste eventuellt byggnadsmaterial, maskiner och avfallscontainrar placeras på egen tomtmark och inte på vägar eller vändplatser. Gäller även sommartid.

Om tyngre transporter ska trafikera föreningens vägar skall kontakt tas med vägfogden för en gemensam besiktning innan byggnadsarbeten/transporter sker samt efter att byggnadsarbeten/transporter skett. Detta är viktigt för att ni inte ska riskera att bli ersättningsskyldiga för eventuellt befintliga vägskador när ert bygge är slutfört.

Om nya anslutningsvägar ska utföras från er fastighet ut till föreningens väg skall vägfogden kontaktas för godkännande av anslutningspunkten. Detta är viktigt för att vi ska kunna snöröja såväl er anslutningsväg och infart som befintliga vägar.

Föreningen tar ut en slitageavgift i samband med byggnation, vilket överensstämmer med rekommendationer från ”Riksförbundet Enskilda Vägar”. Avgiften baseras på byggnationens omfattning och fastighetens nya andelstal. Avgiften bidrar till att täcka det långsiktiga underhållet av våra vägar.

 Infartstrumma

När en infart byggs över befintligt dike så ska en trumma med diameter minimum 300 mm läggas ned. I vissa fall där det är diken med höga flöden kan ännu större trumma behövas. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin trumma ren från skräp och sediment. En fastighetsägare kan komma att hållas ansvarig för vägreparationskostnader som orsakats av en igentäppt infartstrumma.

Mer information, du är alltid välkommen att kontakta vägfogden

076–0667664, vagfogde@vskvag.se för råd och information!

Kontakt

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se

Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in era uppgifter, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in uppgifterna, skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

Vemdalsskalets vägförening har en ideell styrelse som löpande hanterar arbeten och ärenden. Har ni någon fråga eller har behov av att komma i kontakt med oss så nås vi på info@vskvag.se

Hjärtligt välkomna till vår förening

Hälsar styrelsen genom

ordförande Roy Hansson

och Christer, Claes, Håkan, Ingegerd, Kristina, Marcus, Roine

samt vägfogde Bo Eriksson